สมัครสมาชิก

คุณสมบัติของผู้เข้าสมัครสมาชิก มีดังรายละเอียดต่อไปน้ี

คุณสมบัติของผู้เข้าสมัครสมาชิก (ตลอดชีพ) มีดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
กลุ่มอาชีพแพทย์  พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้รับใบประกอบวิชาชีพ รวมถึง นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร ที่มีความสนใจในด้านการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 
[สำหรับวิชาชีพอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเท้าเบาหวาน ทางคณะกรรมการชมรมจะมีการพิจารณาเป็นรายบุคคล] 

** ค่าสมัครสมาชิกชมรมสำหรับสมาชิกใหม่ ราคา 500 บาท (ตลอดชีพ)

ติดต่อสอบถาม https://diabeticfootthailand.com หรือ facebook: Diabetic Foot Club – Thailand @DiabeticFootClubThailand

สมัครสมาชิกชมรม คลิก “ลิงค์ด้านล่าง หรือ scan QR code” และกรอกรายละเอียด เพื่อสมัครสมาชิกชมรมฯ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLtSTohw-rxhiD6rporayvV7MzHB7SSIhe2PyLszSmdghMiA/viewform