Objective of DFC

ชมรมเท้าเบาหวานแห่งประเทศไทย (Diabetic Foot Club (Thailand), DFC) เป็นองค์การไม่แสวงหาผลกำไร (nonprofit organisation) ที่มีจุดมุ่งหมายสนับสนุนในด้านวิชาการ และการศึกษา เพื่อผู้ป่วยโรคเท้าเบาหวาน (diabetic foot) เป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ของชมรม เพื่อ

๑      ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ ในการกำหนดแนวทางและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของแพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง  ในการป้องกันและดูแลรักษาเท้าเบาหวาน  

๒      ส่งเสริมและสนับสนับการจัดระบบและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ พยาบาล

ในการป้องกันและดูแลรักษาเท้าเบาหวาน ให้ทันสมัยและเหมาะสมตามมาตรฐาน  

๓      ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมอย่างต่อเนื่องของหลักสูตรในการป้องกันและดูแลรักษาเท้าเบาหวาน

๔      ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการบริการเพื่อป้องกันและดูแลรักษาเท้าเบาหวานให้ทันสมัย ทั้งในและต่างประเทศ

๕ ส่งเสริม กำกับดูแลสมาชิกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

๖      เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือช่วยเหลือกันระหว่างมวลสมาชิกและผู้ร่วมวิชาชีพ

๗    ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและดูแลรักษาเท้าเบาหวาน แก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ

๘      ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการป้องกันและดูแลรักษาเท้าเบาหวานที่มีคุณภาพแก่ประชาชน

๙      เสริมสร้างและสนับสนุนการดำเนินงานของชมรม และชมรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

๑๐    ชมรมเท้าเบาหวาน จะไม่แสวงหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน